RODO

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych
(dla członka Banku Spółdzielczego)
 
 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych , dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim przedstawia następujące informacje: 
  1. Administrator danych
Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą ul. Zamkowa 3,
66-600 Krosno Odrzańskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076861, REGON 000510876, NIP 9260000349, nr tel. +48 68 383-51-92, email: centrala@bskrosno.pl, zwany dalej „Bankiem”.
  1. Inspektor Ochrony Danych
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bskrosno.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).  
  1. Cele i podstawy przetwarzania
Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane w związku z przystąpieniem do Banku na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej w następujących celach:
1. Wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w odniesieniu do członka spółdzielni, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. min. Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2017r. poz. 1560 ze zmianami);
2. Wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w odniesieniu do członków banku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. min. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych (Dz.U. 2018r. poz. 613 ze zmianami) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. 2017r. poz. 1876);
3. Wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych w odniesieniu do kandydatów i członków Rady Nadzorczej Banku (w przypadku zgłoszenia przez Panią/Pana kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku), tj. min.:
a) Dyrektywy CRD IV Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/W;
b) art. 22aa. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. 2017r. poz. 1876);
c) Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje;
d) art. 9a i 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016r. poz. 1888 ze zmianami) - w celu wypełnienia obowiązków w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej.
4. Zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe, bez podania danych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł zostać członkiem Banku.
V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank do czasu ustania Pani/Pana członkostwa oraz dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku - przez okres, w jakim przepisy praw nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnienia obowiązków z nich wynikających.
Dane przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.  
VI. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom, którym Bank ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom administracji publicznej, urzędom, komornikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Banku usługi (podmioty przetwarzające) w tym m.in. kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doradcze.  
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. Sprostowania swoich danych;
3. Żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
6. Przenoszenia danych.
 Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 
VIII. Dodatkowe informacje
 Bank nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Bank nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 
 

Wstecz

Najczęściej oglądane

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem