Przyłącz się do Nas!Przyłącz się do Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim i zostań jego członkiem.


Zostając Członkiem Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim zapewniasz budowę solidnych „fundamentów kapitałowych” banku a przez to zwiększasz możliwości rozwoju swojego, lokalnego banku, który już od ponad 60 lat działa na terenie Twojej „małej ojczyzny”.

Dlaczego warto zostać  udziałowcem w Banku Spółdzielczym?
Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim zapewnia:
 • prawo wyboru do organów banku i do udziału w jego działaniach,
 • wpływ na kierunki rozwoju banku,
 • uczestnictwo w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 • możliwość oceny działalności banku i zgłaszania wniosków do Zarządu,
 Jak zostać Członkiem Banku...
Członkiem Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie pisemnej deklaracji. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
Wpisowe i udziały
Członek Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim, będący osobą fizyczną,  jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 10,00 zł  i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt).
Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa.

Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/. 
 
Wyciąg ze statutu banku w sprawie praw i obowiązków banku:
Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 6 statutu
1.  Członkiem Banku może być:
     1)    osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
     2)    osoba prawna.
2.     Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
3.     Zainteresowany powinien zostać powiadomiony pisemnie o przyjęciu w poczet członków Banku lub uchwale odmawiającej przyjęcia, w terminie 14 dni od jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
4.     Zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia do Rady pisemnego odwołania od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5.     Rada zobowiązana jest do rozpatrzenia odwołania w terminie 90 dni od daty otrzymania odwołania przez Bank. Decyzja Rady jest ostateczna.
6.     Uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Banku wchodzą w życie z dniem podjęcia.
7.     Deklaracja zawiera:
      1)     w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP, numer PESEL,
      2) w przypadku osoby prawnej: nazwę, siedzibę, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, numer REGON,
8.   W deklaracji winny się znaleźć informacje o ilości zadeklarowanych udziałów. Członek Banku może, w deklaracji lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku Banku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku. Jeżeli członek Banku w późniejszym oświadczeniu pisemnym nie wskazał, że zmienia czy odwołuje poprzednie oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności, odwołaniu ulega wcześniej złożone oświadczenie.
9.     Rejestr członków prowadzi Zarząd. W rejestrze ewidencjonuje się imiona i nazwiska, oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi- ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę   wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, jak również numer PESEL, numer NIP, numer KRS, numer REGON, właściwy sąd rejestrowy odpowiednio do statusu członka. Członek, jego małżonek ma prawo wglądu do rejestru.
10. Udziały członkowskie w Banku są niezbywalne. Spadkobierca zmarłego członka Banku dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku lub złożył deklarację przystąpienia do Banku. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który będzie wykonywał uprawnienia wynikające z udziałów.
11. Spadkobierca członka Banku może nabyć w drodze dziedziczenia udział lub wielokrotność udziałów.
12. Postanowienia dotyczące dziedziczenia udziałów zmarłego członka Banku przez jego spadkobierców nie mają zastosowania w sytuacji, gdy udziały te były przedmiotem zapisu dokonanego przez członka Banku w deklaracji lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi, o którym mowa w ustępie 8.
13. Spadkobiercy członka Banku dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie
o przyjęcie w poczet członków Banku bez obowiązku wniesienia wpisowego. Bank nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców zmarłego członka Banku, jeśli odpowiadają oni wymogom określonym w niniejszym Statucie. Przyjęcie w poczet członków Banku następuje ze skutkiem od dnia śmierci spadkodawcy. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Banku, a także w razie niezłożenia deklaracji przystąpienia do Banku przez spadkobiercę w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia śmierci członka Banku, Bank jest obowiązany wypłacić spadkobiercy członka Banku równowartość przypadających mu udziałów zmarłego członka Banku na zasadach określonych w Statucie.
 § 7 statutu
 1.     Członek Banku ma prawo:
      1)         do brania udziału w:
         a)         Zebraniach Przedstawicieli,
         b)         Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
      2)    do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
      3)    do otrzymania odpisu obowiązującego statutu Banku,
      4)        do otrzymania odpisów regulaminów wydanych na podstawie statutu,
     5)        do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
     6)        do zaznajomienia się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
     7)        do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
     8)        do udziału w nadwyżce bilansowej,
     9)        do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.
2.   Bank może odmówić członkowi Banku wglądu do umów zwieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszyłoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek Banku wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych   z interesem Banku i przez to wyrządzi Bankowi znaczną szkodę.  Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek Banku, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Bank z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Banku do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia
     członkowi Banku pisemnej odmowy.
3.   Bank może odmówić członkowi Banku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt. 6, jeżeli ich udzielenie stanowiłoby naruszenie:
     1)  tajemnicy bankowej, o której mowa w ustawie Prawo bankowe,
     2)  przepisów o ochronie danych osobowych.
 § 8 statutu
1. Członek Banku ma obowiązek:
1)     wnieść wpisowe w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych), zadeklarować oraz wpłacić: co najmniej 1 (jeden) udział w wysokości 150,- zł. (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100). Członek Banku może posiadać maksymalnie 76 udziałów, nie więcej niż równowartość 5% funduszu udziałowego Banku. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy obejmowania udziałów w Banku przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, SGB-Bank S.A. oraz BFG. Obejmowanie udziałów nadobowiązkowych przez pozostałe podmioty, inne niż wskazane powyżej o równowartości wyższej niż 5% funduszu udziałowego wymaga zgody Zarządu Banku oraz Systemu Ochrony SGB,
2)     przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
3)     dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,
4)     zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 6 ust. 7 w terminie 30 dni od dnia ich zmiany.
2. Wniesienie wpisowego i wniesienie zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.
 
§ 9 statutu
 1. W przypadku zmiany wysokości udziału członek zobowiązany jest wnieść wpłatę uzupełniającą stan jego udziałów w terminie 90 dni od daty zarejestrowania zmiany.
 2. Jeżeli członek Banku zadeklarował większą liczbę udziałów od wymaganej do zadeklarowania przez Statut, obowiązujący w chwili żądania zwrotu, może wystąpić o zwrot wpłaconych ponad statutową normę udziałów przed ustaniem członkostwa.
 3. Wypowiedzenie udziałów nadobowiązkowych powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Okres wypowiedzenia udziałów nadobowiązkowych wynosi 90 dni od złożenia w Banku oświadczenia o ich wypowiedzeniu. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu udziałów nadobowiązkowych jest równoznaczne ze złożeniem żądania wypłaty tych udziałów, ze skutkiem na dzień następujący po upływie okresu wypowiedzenia, na zasadach określonych w Statucie.
 4. Roszczenie o wypłatę udziałów i udziału w nadwyżce bilansowej ulegają przedawnieniu z upływem 3 (trzech) lat od dnia, w którym te roszczenia stały się wymagalne.
 5. Członek Banku nie odpowiada wobec wierzycieli Banku za jego zobowiązania.
 6. Środki pieniężne z tytułu wypowiedzianych udziałów należne członkowi i byłemu członkowi są nieoprocentowane.
 7. Rozliczenie z członkiem z tytułu wypowiedzianych udziałów nadobowiązkowych następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli za rok, w którym upłynął okres wypowiedzenia udziałów, poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy pisemnie wskazany przez członka w złożonym wypowiedzeniu lub wypłatę gotówkową w kasie Banku, po uzyskaniu zezwolenia KNF w trybie określonym w Rozporządzeniu 575/2013. Rozliczenie nie może nastąpić w przypadku, gdy udziały członka Banku zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku.
 8. W celu ochrony interesów członków Zarząd Banku jest uprawniony do podjęcia decyzji o wstrzymaniu albo ograniczeniu zwrotu wpłat na udziały w przypadkach określonych w art. 10 c Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
 9. Wstrzymanie albo ograniczenie zwrotu wpłat na udziały następuje w drodze uchwały Zarządu. Zarząd informuje członków Banku żądających zwrotu wpłat na udziały o podjętej uchwale w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. Przepisu art. 32 Prawa spółdzielczego nie stosuje się.
 10. W przypadku ustania przesłanek będących podstawą wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały, Zarząd może dokonać wypłat członkom Banku, po podjęciu uchwały w przedmiocie ustania przesłanek będących podstawą wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały oraz zwrocie wpłat na udziały, żądającym zwrotu wpłat na udziały. Zwrot tych wpłat nie może jednak nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym ustały te przesłanki oraz w przypadku, gdy udziały żądającego członka zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku. Zwrot wpłat na udziały, o których mowa w zdaniu pierwszym, następuje w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, w kasie banku lub na rachunek bankowy wskazany przez członka w złożonym wypowiedzeniu udziałów lub członkostwa.
 11. Postanowienia niniejszego Statutu wskazane w ust. 2-3 i 7-10 oraz § 11 ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku wykluczenia, wykreślenia lub skreślenia członka Banku.
§ 10 statutu
 
1.      Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
2.      Członek Banku uczestniczy w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów.”
 
§ 11 statutu
 
1.   Członkostwo ustaje na skutek:
1)   wystąpienia z Banku,
2)   wykreślenia z rejestru członków Banku,
3)   wykluczenia z Banku,
4)   śmierci członka Banku – ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć lub ustania osoby prawnej będącej członkiem Banku – ze skutkiem od dnia jej ustania. Do rozliczeń ze spadkobiercami z tytułu dziedziczenia środków z tytułu udziału stosuje się odpowiednio ust. 9.
2.   Członek Banku może wystąpić z niego za pisemnym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie może nastąpić w każdym czasie. Okres wypowiedzenia wynosi 90 dni. Za datę wystąpienia członka uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem skreśla się go z rejestru członków Banku.
3.   Wykreślenie członka następuje w przypadku:
1)  ograniczenia zdolności do czynności prawnych członka Banku,
2)  utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Banku.
Wykreślenie członka Banku może nastąpić w wypadku niewykonywania przez członka Banku obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych.
4.   Wykluczenie członka Banku może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub  z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Banku nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami, a mianowicie w przypadkach:
1)  działania na szkodę Banku,
2)   uporczywego naruszania zasad określonych w Statucie oraz uchwałach organów Banku lub ich nieprzestrzegania,
3)  niewykonania obowiązków statutowych,
4)  niewniesienia w wymaganych Statutem terminach wpłat na udziały albo wpisowego.
5.     Wykreślenia albo wykluczenia dokonuje Rada podejmując w tej sprawie uchwałę.
6.     W przypadku ustania członkostwa na skutek zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 skreślenia z rejestru członków Banku dokonuje Zarząd podejmując w tej sprawie uchwałę.
7.     Rada po podjęciu uchwały o wykreśleniu albo wykluczeniu ma obowiązek zawiadomić członka Banku na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniem z Banku w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada uznając, że zachowanie członka Banku wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka Banku zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawnego doręczenia.
8.   Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu Rada ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka Banku, który jest zawiadamiany pisemnie o miejscu i terminie posiedzenia Rady na 7 dni przed posiedzeniem, na którym sprawa będzie rozpatrywana.
9.   Rozliczenie z byłym członkiem z tytułu wpłaconych udziałów oraz ich zwrot następuje
w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu udziałów, poprzez przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w złożonym wypowiedzeniu lub wypłatę gotówkową w kasie Banku, po uzyskaniu zezwolenia KNF w trybie określonym w Rozporządzeniu 575/2013. Rozliczenie z byłym członkiem nie może nastąpić w przypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Banku.
10.  Członek Banku, wobec którego Rada podjęła uchwałę o wykreśleniu albo wykluczeniu ma prawo:
1)     odwołać się na piśmie od uchwały Rady o wykluczeniu albo wykreśleniu do Zebrania Przedstawicieli w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 wraz z uchwałą Rady, albo
2)     zaskarżyć uchwałę Rady do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi Banku uchwały z uzasadnieniem, postanowienia § 17 ust. 5 do 9 Statutu stosuje się odpowiednio.
W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Zebranie Przedstawicieli, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady, o którym mowa w pkt. 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
11.  Wykluczony lub wykreślony członek ma prawo uczestniczyć w obradach Zebrania Przedstawicieli przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać. O terminie Zebrania Przedstawicieli odwołujący jest zawiadamiany pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.
12. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli.
13. Zarząd Banku doręcza odwołującemu odpis uchwały Zebrania Przedstawicieli wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
14. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1)     bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady, chyba, że członek Banku przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Zebrania Przedstawicieli,
2)     bezskutecznego upływu terminu do zaskarżania do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli,
3)     prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady albo Zebrania Przedstawicieli.

§ 12 statutu
 
1.   Od uchwał Zarządu w sprawach między członkiem Banku a Bankiem, członkowi Banku przysługuje prawo odwołania się do Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o podjętej decyzji.
2.   Odwołania w sprawach określonych w ust. l winny być rozpatrzone przez Radę w terminie 90 dni od daty otrzymania odwołania.
3.  Zarząd doręcza odwołującemu odpis uchwały Rady wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
4.  Rada powinna rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

 

Wstecz

Najczęściej oglądane

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem